ಹೀಂಗಿಪ್ಪತಿಗೆ…

Call us

Call us

ಮಳ್ಗಾಲ ಮುಗ್ದ್ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯಣ್ಣ ಬೆಂಕಿ ಉಂಡಿನ ಮಂಡಿ ಮೇಲ್ ಬಿಸಾಕು ಟೈಮ್. ಅದೂ ಅಲ್ದೆ ಮಟ ಮಟ ಮಧ್ಯಾನ ಬೇರೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿ ಸಾಕಾಯಿ ಗುಡ್ಡಿ ಅಂಗಡೆಗ್ ಸುಮೇಶ ಬಾಜಲ್ ಕುಡಿತ ಒಣ್ಕಟಿ ಪಫ್ಫ್ಸ್ ತಿಂಬತಿಗ್ ಚೂಡಿದಾರ್ ಶಾಲ್ ಮಂಡಿ ಮೇಲ್ ಹಯ್ಕಂಡ್ ಹೀಂಗೆ ಅಂಗ್ಡಿ ಒಳಗ್ ಬಂದ್ “ಜಯರಾಮಣ್ಣ ಅತ್ತ್ ಯಾವ್ದ್ ರಿಕ್ಷಾ ಹೋಯ್ತೆ ?” ಕೇಂಡಳ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮನಿ ಸುಂದ್ರಿ. ಇಂತಿಪ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಮೇಶ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಲಾಗಿ ಚಂಗನೆ ಹಾರಿ ತನ್ನ ಕಿಸೆಯಿಂದ ರೂಪಾಯಿ ಛಿoiಟಿ ತೆಗೆದೊಡೆ… ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದೆಗ್ ಇದ್ದ್ ಛಿoiಟಿ-ಠಿhoಟಿe ನಿಂದ “ಹ್ವಾ ಬಸ್ವ, ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ ಮರೆ.. ಕೋಟಕ್ಕ್ ಹ್ವಾಪುಕ್ ರಿಕ್ಷಾ ಬೇಕ್, ಒಂಚೂರ್ ಬೇಗ್ ಬಪ್ಪಿಲೆ.. “ ಸುಂದ್ರಿನ ಒಂದೇ ಕಣ್ಣೆಗ್ ನುಂಗ್ತಾ ಕೇಂಡಾ ಸುಮೇಶ.. “ ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದೆಗೆ ನಿಂತ್ಕನ್ಡ್ ಸುಂದ್ರಿ ಒಂದ್ smiಟe ಬಿಸಾಕ್ದಳ್. ಇಬ್ರೀಗೂ ಚಣ್ಣಕ್ ಟove. ಐove ಚಿಣ ಗುಡ್ಡಿ ಅಂಗಡಿ. ಸುಮೇಶ ಛಿoiಟಿ ಫೋನ್ ವೈರ್ ಹಿಡ್ಕಂಡ್ ಮೀಟ್ ಮುರುಕ್ ಶುರುಮಾಡ್ಡ. ಆಚಿ ಬದೆಗ್ ಸುಂದ್ರಿ ಜಗ್ಲಿ ಹತ್ರ ನಿತ್ಕಂಡ್ ಕಾಲೆಗೆ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕುಕೆ ಸುರು ಮಾಡ್ದಳ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಪಾತಿಗ್ ಅಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಲೆಗ್ ಕರಿಯಣ್ಣ ಬೀಡಿ ಸೆಂದ್ತಾ ಇವನ್ನೆ ಕಾಂತಾ ಆಯ್ಕನ್ಡ್ರ್. ಅವ ಇವ್ಳನ್ನ್ ಕಂಡ್ ಹಲ್ಲ್ ಕಿರುದ್, ಅವ್ಳ್ ಇವನ್ನ್ ಕಂಡ್ ಕಿಸಕ್ ಅಂಬುದು…. ಕಂಡ್ ಸಾಕಾಯಿ “ಇವ್ ಜವ್ವನಕ್ಕ್ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕುಕೆ.. ಕನ್ನಿ ತಿಂಗ್ಳಿಗ್ ಹುಟ್ಟ್ದವ್.. “ ಅಂದೇಳಿ ಬೈಕಂಡ್ ಮನಿ ಬದಿಗ್ ಹ್ವಾರ್.

Call us

Call us

Visit Now

ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಪತಿಗೆ ಬಸ್ವ ರಿಕ್ಷನ ಗುಡ್ಡಿ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ರ ತಕ ಬಂದ್ hoಡಿಟಿ ಹಾಕುಕ್ ಸುರು ಮಾಡ್ದ. ಸುಮೇಶ ಕೂಡ್ಲೆ ರಿಕ್ಷದ ಹತ್ರ ಬಂದ್ “ಹ್ವಾ.. ಅವ್ಳನ್ನ ಕೋಟಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ ಮರೆ. ದುಡ್ಡ್ ಕಡಿಕ್ ಬಂದ್ರ್ ಮೇಲ್ ಕೊಡ್ತ್ನಾ.. ” ಅಂದ. “ಹ್ವಾ.. ಠಿeಣಡಿoಟ ಹಾಕ್ಕ್ ಮರೆ. ಈಗಳೆ ದುಡ್ಡ್ ಕೊಡ್, ಹಾಂಗೆ ಠಿeಣಡಿoಟ ಹೈಕಾ ಬತ್ನ.. ”ಅಂದ ಬಸ್ವ. “ಅವ್ಳ್ ಎದ್ರ್ ಮರ್ಯಾದಿ ತೆಗಿಬೇಡ ಮರೆ. ಕಿಸೆಗ್ ಒಂದ್ ರೂಪಾಯಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಮರೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಅಪ್ಪಯ್ಯನ್ ಕಿಸಿಯಿಂದ ತೆಗ್ದ್ ಕೊಡ್ತಿ, ನೀ ಈಗ ಕರ್ಕಂಡ್ ಹೊಗ್ ಅವಳನ್ನ…” ಅಂದೇಳಿ ಬೆಡ್ಕಂಡ. “ಹ್ವಾಟಿಗ್ ಹಿಟ್ಟ್ ಇಲ್ದಿರು ಬಡ್ಡಿಮಗ್ನೇ ನಿಂಗ್ ಜಾಕಿ ಕಾಚೆ ಬೇಕಾಲ್ದ.. ಕಾಂತಿ.. ಕಾಂತಿ.. ಎಷ್ಟ್ ದಿನ ನೆಡಿತ್ತ್ ಅಂದೇಳಿ.. ಬಂದ್ ಕೂಕಂಬುಕ್ ಹೇಳ್ ಅವ್ಳತ್ರ..” ಅಂದ ಬಸ್ವ ಸಿಟ್ಟೆಗ್. ಸುಂದ್ರಿ ಬಂದ್ ರಿಕ್ಷಾದೆಗ್ ಕೂತಳ್. ಬಸ್ವ ಬೈಕಂತ ಕೋಟದ ಬದಿಗ್ ಹೊರ್ಟ.

Click here

Call us

Call us

ಕೋಟ bus-sಣಚಿಟಿಜ ಹತ್ರ ಅವಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟ. ಹಾಂಗೆ ಮುಂದ್ ಹ್ವಾತ ರಿಕ್ಷದ ಕನ್ನಡೆಗೆ ಅವ್ಳ್ ಎಲ್ಲ್ ಹ್ವಾತಾಳ್ ಅಂದೇಳಿ ಕಾಂತಾ ಹ್ವಾತಿದ್ದ. ಅವ್ಳು ಕಿಲಾಡಿ ಅವ ಕೋಟ ಪ್ಯಾಟಿ ಬಿಡ್ವಲೋರಿಗೂ ಅವನ ರಿಕ್ಷಾನೆ ಕಾಂತಾ ನಿತ್ಕನ್ಡಳ್. ಂಛಿಣuಚಿಟಟಥಿ ನಮ್ ಬಸ್ವಂಗ್ ಆವ್ಳ್ ಮೇಲ್ ಒಂದ್ ಆoubಣ ಇತ್ತ್. ಅವ್ಳ್ ಸುಮೇಷನೊಟ್ಟಿಗ್ ಅಲ್ದೆ ಬೇರೆ ಯಾವನೋಟ್ಟಿಗೊ ಸುತ್ತ್ ತಳ್ ಅಂದೆಳಿ ಗಾಳಿ ಸುದ್ದಿ ಅವ್ನಿಗ್ ಬಂದಿತ್. ಹಾಂಗೆ ಬಸ್ವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕಿಗ್ ಹೊಯಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹೈಕಂಡ್ ಅದೇ ದಾರೆಗ್ ವಾಪಸ್ ಮನಿಗ್ ಹೊರ್ಟ. ಹಾಂಗೆ ಹ್ವಾಪತಿಗ್ ಮುಂದ್ ಕಾಂತ.. ಯಾರದ್ದೊ biಞe ಮೇಲ್ ಕೂಕಂಡ್ ಸುಂದ್ರಿ ‘ಪಲ್ಲವಿ iಛಿe ಛಿಡಿeಚಿm’ ನಕ್ಕತಿದ್ದಳ್. ಇವ್ನಿಗ್ ಉರ್ದ್ ಹೊಯಿತ್. ಸುಯ್ಯಾ ಗಾಡಿನ ಎಂಬತ್ತರೆಗ್ ತಕನ್ಡ್ ಹೊಯಿ biಞe ಮುಂದ್ ನಿಲ್ಲಸ್ದ. ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ತಿಂತಿದ್ದ್ ಸುಂದ್ರಿ ಮುಖ ಕರೆಂಟ್ ಹ್ವಡದ್ದ್ ಕಾಕಿ ಕಂಡೆಗ್ ಆಯ್ತ್. ರಿಕ್ಷದಿಂದ್ ಎದ್ದನೆ ಹೆರ್ಗ್ ಬಂದ್ “ನೀನೆ ಸೈಯ್ಯ ಹಂಗಾರೆ.. ನಿಂಗ್ ಮನಿಯಿಂದ ಪ್ಯಾಟಿಗ್ ಕಳ್ಸಿಕೊಡುಕ್ ಒಬ್ಬ.. ಬೈಕೆಗ್ ತಿರ್ಗುಕ್ ಒಬ್ಬ.. iಛಿe ಛಿಡಿeಚಿm ತಕನ್ಡ್ ಬಪ್ಪುಕ್ ಒಬ್ಬ, ತಿನ್ಸುಕ್ ಒಬ್ಬ, ತೋಳ್ಸುಕ್ ಒಬ್ಬ .. ಹೀಂಗೆ ಎಷ್ಟ್ ಜನ ಇಟ್ಕಂಡಿದೆ ನೀನ್. ನಿಂಗ್ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದಿ ಇಲ್ಯಾ.. “ ಅಂದೆಳಿ ಉಗುಕ್ ಸುರು ಮಾಡ್ದ. “ಛೀ.. ಹಾಂಗಲ ಹೆಳ್ಬೆಡಿ.. ನಾ ಹಾಂಗಿನಳ್ ಅಲ್ಲ..” ಅಂದೆಳಿ ಮರ್ಕದಂಗ್ ಮಾಡ್ದಳ್ ಸುಂದ್ರಿ. “ನೀನ್ ಹ್ಯಾಂಗಿನಾಳ್ ಅಂದೆಳಿ ಗುತಿತ್ ನಂಗೆ.. ಅಲ್ಲಾ ಪಾಪ ಆ ಸುಮೇಶ ನಿನ್ ಮೇಲ್ ಜೀವೆ ಇಟ್ಕಂಡಿದ. ನೀನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಈ ಮೂಸಾ ಮಂಜನ್ ಒಟ್ಟಿಗ್ ಸುತ್ತತಿದ್ದೆ. ಆ ಗಂಡಿಗ್ ಇದ್ ಗುತಾರೆ ಪಾಪ ಜೀವೆ ಬಿಡತ್ತ್…” ಅಂದ ಬೇಜಾರೆಗ್ ಬಸ್ವ. “ಅಯ್ಯೋ.. ನೀವ್ ತಪ್ಪ್ ತಿಳ್ಕಂಡಿರಿ.. ನಂಗೂ ಸುಮೇಶಣ್ಣಂಗೂ ಅಂತ ಜಿeeಟiಟಿgs ಏನೂ ಇಲ್ಲ.. “ ಅಂದಳ್ ಸುಂದ್ರಿ. “ಎಂತಾ ಅಂದೆ.. ಸುಮೇಶಂಗೆ ಅಣ್ಣ ಅಂದ್ಯಾ..? ಅನ್ಕಾದ್ದೆ ಬಿಡ್.. ಮನಿಯಿಂದ ಪ್ಯಾಟಿಗ್ ಕಳ್ಸುವತಿಗ್ ಅಣ್ಣ ಅಂದೆಳಿ ಹೆಳ್ಳಾ, ಈಗ ಪುಕ್ಳಿ ಬೆಚ್ಕಂಬುಕ್ ಯಾರದ್ದೋ ಗಾಡಿ ಸಿಕ್ಕುಕು ಅವ ಅಣ್ಣಾ ಆದ ಅಲ್ದಾ.. ಪಾಪ ಆ ಗಂಡ್ ಇದನ್ನ ಕೆಂಡ್ರೆ ಜೀವೆ ಬಿಡ್ತಾ.. “ ಅಂದೆಳಿ ಮಂಡಿ ಅಡಿ ಹಯ್ಕಂಡ್ ಬೇಜಾರೆಗ್ ಹೆಳ್ದ ಬಸ್ವ.. ಅಷ್ಟೋತಿಗ್ ಮಂಜ ಗಾಡಿ ಬಿಟ್ಕಂಡ್ ಸುಂದ್ರಿ ಒಟ್ಟಿಗ್ ಪುರ್ರಂದೆಳಿ ಹ್ವಾದ.

ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಪತಿಗೆ ಯಾರೋ ಬಸ್ವನ್ನ ಕರ್ದಂಗ್ ಆಯ್ತ್. ಆಚಿಗ್ ಕಾಂತ ಸುಮೇಶ. “ನಾ ಎಲ್ಲ ಕೆಣ್ಡ್ಸ್ಕಂಡಿ ಮರೆ.. ನೀ ಅಷ್ಟ್ ಬೇಜಾರ್ ಮಡ್ಕಣ್ಣ್ಬೆಡ, ನನ್ ಕಂಡ್ರ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಇಬ್ರೂ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಓಡಿ ಹ್ವಾರ್ ಕಾಣ್.. ”ಅಂದ ಸುಮೇಶ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಡ್ ಬಸ್ವಂಗ್ shoಛಿಞ ಆಯಿತ್. ಅವ್ಳ್ ಯಾರೊಟ್ಟಿಗೊ ಹ್ವಾರು ಇವ ಆರಾಮಯಿ ಇದ್ದದ್ದ್ ಕಂಡ್ ತಲಿ ಕೆಟ್ಟ್ ಹೊಯಿತ್ ಬಸ್ವಂಗೆ. ಇದನ್ನ ಕಂಡ್ ಸುಮೇಶ “ನೀ ಯಾಕ್ ಅಷ್ಟ್ ಹಾರ್ಟಿಗ್ ತಕಂತೆ ಮರೆ. ಅವ್ಳ್ ಹಾಳಾಯಿ ಹೊಯ್ಲಿ.. ನಂಗ್ ಅವ್ಳ್ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ , ಇವತ್ತ್ ಛಿoಟಿಜಿiಡಿm ಆಯ್ತ್. ಅಂತವ್ಕ್ ಯಂತಕ್ ಮರ್ಕುದ್, ಬಾ.. ಎಣ್ಣೀ ಹ್ವಡುವ.. “ ಅಂದ. “ಅಲ್ಲ ಬೇವರ್ಸಿ, ನಿಮ್ ಜ್ವಾಗಳದ್ದ್ ಟove ಒಳ್ಗೆ ನಂಗ್ ಬಾಡಿಗಿ ಇಲ್ಡಿದ್ದಂಗ್ ಮಾಡ್ತ್ರಿಯಲ.. ನೀನ್ ಉದ್ದಾರ ಆತ್ಯನಾ…?” ಅಂದ ಬಸ್ವ.. “ಅದ್ ಹಾಳಾಗ್ ಹೊಯ್ಲಿ.. ಬಾ.. ಮೊನ್ನೆ ಯೇನೋ ಹೊಸ ಹೆಣ್ಣಿದ್ ನಂಬ್ರ ಸಿಕ್ಕಿತಮ್ಬ್ರ್, ಕಾಂಬ ಣಡಿಥಿ ಮಾಡ್ತಿ ಕೊಡ್… “ “ನೀ ಹಾಳಾಯ್ ಹೋಗ್ ಮರೆ.. ಆ ಹೆಣ್ಣಿಗ್ ಮನ್ನೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ರೆ ಅವ್ಳ್ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಎತ್ತತ್ರ್ ಮರೆ.. ಬಾ ನಿಂಗ್ ಗಟ್ಟದ್ ಬದಿ ಹೆಣ್ಣಿನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಿ, ನನ್ ರಿಕ್ಷಾ ಬಾಡಿಗಿಯಾರು ಉಳಿತ್ತ್.. “ “…..”
ನಮ್ ಕಾಲ್ದೆಗ್ ಹೀಂಗ್ ಇರ್ಲ ಮರ್ರೆ.. ಈಗಿನ್ ಲವ್ವೆ ಅಷ್ಟೇ, ಗಾಂಧಿ ನೋಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಇವತ್ತ್ ನಿಮ್ಮ್ ಹತ್ರ, ನಾಳಿಗ್ ನನ್ನ್ ಹತ್ರ.., ಎನಂತ್ರಿ ??

ರಚನೆ-ಪರಿಕಲ್ಪನೆ: ದಿಲೀಪ ಕುಮಾರ ಶೆಟ್ಟಿ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fourteen − twelve =