ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ

ಚಂಡೆ ಶಬ್ದದ ತಂಡಿ ರಾತ್ರಿ..

ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಊರ ಬದಿ ಹಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಂಗೆ, ಗಡ್ಜು-ಗಮ್ಮತ್ತು. ಅಂತೂ ಗೆಂಡದ ಹಬ್ಬ ಗಮ್ಮತಂಗೆ ಪೂರೈಸಿ ಶಾಲಿಗೆ ಹ್ವಾಪು ದಾರೆಗೆ, ಹಬ್ಬದ ರಾತ್ರಿ ಆಟಕ್ಕೆ ಹ್ವಾಪು plan ಮಾಡ್ಕಂತಾ [...]

ಊರು ಹಬ್ಬ- ಸೋಡ್ತಿ ಸೇವೆ!

ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜನವರಿ-ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ್ ಬಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ್ ಖುಷಿ. ಅದು ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್. ಕೋಟ, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ, ಕುಂಬಾಶಿ ಅಲ್ಲದೆ ಸಣ್ಣ-ಸಣ್ಣ ಊರು ಬದೆಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಹಬ್ಬ ಗೆಂಡ [...]

ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ಯಾಟಿ – ಮೊದಲ ನೆನಪು

ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ “ಅಯ್ಯಬ್ಯೇ, ಪರೀಕ್ಷಿ ಅಂತೂ ಮುಗಿತು. ಈ ಸಲ ರಜಿಗೆ ಬೆಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಹ್ವಾಪ…” ಅಂದೇಳಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪರೀಕ್ಷಿ ಮುಗಿತ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕಂಡಿ. ಮನಿಗೆ ಓಡಿ ಹೊಯಿ “ಮನ್ನೆ [...]

ನಮ್ ಕುಂದಾಪ್ರ ಸಂತಿ – ಇದ್ಕೂ ಇತ್ತ್ ಒಂದ್ ಕತಿ

ಸಂತಿ ನಿಂಬದಿಯಾಂಗ್ ಇತ್ತಲ್ದಾ? ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಜನ ಸಿಕ್ತ್ರೆ? ಹಳ್ಳಿ ಪೇಟೆ ಮಂದಿಯೆಲ್ಲಾ ಬರ್ತಿತ್ರೆ. ಅವರ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡಿಗ್ ಕಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟ್ ಖುಷಿ ಆತ್ತ್ ಗೊಯಿತಾ? ಒಬ್ಬ್ರಿಕೊಬ್ರ್ ಭೆಟ್ಟಿ ಆಯಿ ಹ್ವಾಯಿ, [...]

ಸುಮಾರಿಂದಲ್ಲ ಕಾಣಿ ನಮ್ ಕುಂದಾಪ್ರ ಭಾಷಿ

ಕುಂದಾಪ್ರ ಅಂದ್ರ ಗತಿಗೆ ಮದ್ಲ ನೆನ್ಪ್ ಆಪ್ದೆ ಕುಂದಾಪ್ರದ್ ಭಾಷಿ ಕಾಣಿ. ಅದ್ರ್ ವರ್ಚಸ್ಸೇ ಅಂತಾದ್ದ್. ಒಂದ್ಸಾರಿ ಈ ಭಾಷಿ ನಿಮ್ ಕೆಮಿಗ್ ಬಿದ್ರೆ ಗುತಾತ್ತ್, ನಮ್ ಕುಂದಾಪ್ರ ಅಪ್ಪಟ ಗ್ರಾಮೀಣ [...]

ಲಚ್ಚಿ ಲೆಟರ್ ಟು ಯಂಕ…!

ಯಂಕ…. ಹ್ಯಾಂಗಿದ್ದಿ? ಈಗಳ್ ನಮ್ಮೂರ್ ದಾರಿಯಂಗೆ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಯೆಲ್ಲ ಕಾಂಬುಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ್ ಎಲ್ಲಾ ನಿನ್ ಕಂಡಂಗೆ ಬದ್ಲಾಯಿಬಿಟ್ಟಿತ್ ಗುತಿತ. ಆಡದ್, ಹಾಡದ್, ಅರ್ಚದ್, ಹಲ್ಬದ್ ದಿನುವೆಲ್ಲ ಆಗಳಿಕೇ ಮುಗ್ದೋಯ್ತಲ್ದ….! ಈಗಿಲ್ಲೆಂಥದೂ ಉಳ್ದಿಲ್ಯೆ [...]

ಸ್ವಾಣಿ ಆರತಿ

ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅದ್ ಸ್ವಾಣಿ ತಿಂಗಳ್ ಕಾಲ. ಕೆರೆ ತುಂಬಾ ನೀರ್ ತುಂಬ್ಕಂಡ್, ಗದ್ದೆ ಅಂಚಿನ ತುಂಬಾ ಲಾಯಿಕ್ ಹುಲ್ಲ್ ಬೆಳು ಕಾಲ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಾಣಿ ಹೂಗ್ [...]

ಹರ್ಕಟಿ ಚಡ್ಡಿಯ ಆ ದಿನಗಳು…

ಬೇಸಿಗಿ ಬಿಸಿ ಬೋಳ್ ಮಂಡಿನ ಕವ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀತ್ತ್. ಕ್ವಜಿ ಹ್ವಂಡ, ಕೆರಿಯೆಲ್ಲ ಬತ್ತುಕ್ ಸುರುವಾಯ್ತ್. ನಮ್ಗು ಶಾಲೀಗ್ ರಜಿ ಸುರುವಯ್ತ್. ಮೂರ್ ಓಡ್ ದ್ವಾಸಿ ತಿಂದ್ಕಂಡ್, ಹ್ವಾದ್ ವರ್ಷದ್ ಹರ್ದ್ ಹ್ವಾದ್ದ್ [...]

ಹೀಂಗಿಪ್ಪತಿಗೆ…

ಮಳ್ಗಾಲ ಮುಗ್ದ್ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯಣ್ಣ ಬೆಂಕಿ ಉಂಡಿನ ಮಂಡಿ ಮೇಲ್ ಬಿಸಾಕು ಟೈಮ್. ಅದೂ ಅಲ್ದೆ ಮಟ ಮಟ ಮಧ್ಯಾನ ಬೇರೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿ ಸಾಕಾಯಿ ಗುಡ್ಡಿ ಅಂಗಡೆಗ್ ಸುಮೇಶ ಬಾಜಲ್ [...]

ಮೀನ್ ಮಾಲಿಂಗ

ನಂಗ್ ಮಳ್ಗಾಲ 10ರಿಂದ 20 ಆಪೂದ್ರೊಳ್ಗೆ, ಮಾಲಿಂಗ cycle ಗುಜ್ರಿಗ್ ಹಾಕಿ M-80 ಒಡ್ಸ್ಕಂಡ್ ಈಗ ಗೂಡ್ ರಿಕ್ಷಾದೆಗ್ driver ಜೊತಿಗ್ ಮೀನ್ ಪ್ಯಾಟಿನೇ ತಕನ್ಡ್ ಬಪ್ಪುಕ್ ಸುರುಮಾಡಿದ. ಮಾಲಿಂಗ ನಮ್ [...]