ಒಡ್ಡೋಲಗ

ಹರ್ಕಟಿ ಚಡ್ಡಿಯ ಆ ದಿನಗಳು…

ಬೇಸಿಗಿ ಬಿಸಿ ಬೋಳ್ ಮಂಡಿನ ಕವ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀತ್ತ್. ಕ್ವಜಿ ಹ್ವಂಡ, ಕೆರಿಯೆಲ್ಲ ಬತ್ತುಕ್ ಸುರುವಾಯ್ತ್. ನಮ್ಗು ಶಾಲೀಗ್ ರಜಿ ಸುರುವಯ್ತ್. ಮೂರ್ ಓಡ್ ದ್ವಾಸಿ ತಿಂದ್ಕಂಡ್, ಹ್ವಾದ್ ವರ್ಷದ್ ಹರ್ದ್ ಹ್ವಾದ್ದ್ [...]

ಮೀನ್ ಮಾಲಿಂಗ

ನಂಗ್ ಮಳ್ಗಾಲ 10ರಿಂದ 20 ಆಪೂದ್ರೊಳ್ಗೆ, ಮಾಲಿಂಗ cycle ಗುಜ್ರಿಗ್ ಹಾಕಿ M-80 ಒಡ್ಸ್ಕಂಡ್ ಈಗ ಗೂಡ್ ರಿಕ್ಷಾದೆಗ್ driver ಜೊತಿಗ್ ಮೀನ್ ಪ್ಯಾಟಿನೇ ತಕನ್ಡ್ ಬಪ್ಪುಕ್ ಸುರುಮಾಡಿದ. ಮಾಲಿಂಗ ನಮ್ [...]

ಕ್ವಟ್ಟಿ ಸರಾಯಿ, ಮಟ್ಟಿ ಕೋಳಿ

ನಿಮ್ಗ್ ನೆನಪ್ ಇತ್ತೋ ಇಲ್ಯೋ?? ಆವತ್ತ್ ಬಯಪತ್ತಿಗ್ ನೀವ್ ಹಾಡಿ ಬದೆಗ್ ಕೂಕಂಡಿಪ್ಪತಿಗ್ ಯಾರೋ ಕಲ್ಲ್ ಬಿಸಾಕಿಕೆ ಓಡಿಹ್ವಾರ್ ಅಂದೆಳಿ ಹೆದ್ರ್ಕಂಡ್ ಅರ್ದಕ್ಕೆ ಎದ್ಕಂಡ್ “ಬೂತ ಬೂತ” ಅಂದೆಳಿ ಓಡ್ವತಿಗ್ ನಾನ್ [...]

ಮೂಕಕ್ಕನ್ ಮನಿ ಕೋಳಿ ಗೂಡ್

ಹೆಳುಕ್ ನೆನ್‌ಪ್ ಹೊಯಿತ್, ಮೂಕಕ್ಕನ್ ಮನಿ ಹೆಯ್ಡಿ ಕಾವ್ ಇಡ್ತಿತ್ತ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಕಕ್ಕ ಅವ್ರ್ ಮನಿ fighter ಕೋಳಿನ ಹೊರಗೆ ಹಡಿಮಂಚಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಕೆ, ಕೋಳಿ ಗೂಡ್ clean ಮಾಡ್ವತಿಗೆ ಬೈಲ್ಮನಿ ರಘುವಣ್ಣ [...]