ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ

ಮೂಕಕ್ಕನ್ ಮನಿ ಕೋಳಿ ಗೂಡ್

ಹೆಳುಕ್ ನೆನ್‌ಪ್ ಹೊಯಿತ್, ಮೂಕಕ್ಕನ್ ಮನಿ ಹೆಯ್ಡಿ ಕಾವ್ ಇಡ್ತಿತ್ತ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಕಕ್ಕ ಅವ್ರ್ ಮನಿ fighter ಕೋಳಿನ ಹೊರಗೆ ಹಡಿಮಂಚಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಕೆ, ಕೋಳಿ ಗೂಡ್ clean ಮಾಡ್ವತಿಗೆ ಬೈಲ್ಮನಿ ರಘುವಣ್ಣ [...]

ಹಡ್ಲಿಗ್ ಕಟ್ಟದ್ ಗಂಟಿ ಹುಲ್ ತಿಂಬಕ ಆಗ ಅಂಬಕ್ ಆತ್ತಾ?

ಹೌದು ಕಾಣಿ, ನಮ್ ಭಾಷ್ಯಾಗೆ ಹೀಂಗೆ ಅಂದ್ಹೇಳಿ ಒಂದ್ ಮಾತಿತ್ತ್… ಎಂತಕ್ ಗೊತ್ತಿತಾ? ನಾವ್ ಸೆಣ್ಣಕ್ ಇಪ್ಪತಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ಯಾಗೆ ನಮ್ಮ್ ಅಕ್ಕ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ಹಪ್ಪಳ ಮಡೂದ್, ಅದ್ನ ಕಣ್ಣಾಗ್ [...]

ಕೊಡಶಿ (ಕುಟಚಾದ್ರಿ) ಗುಡ್ಡಿ ಚಂದು ಏನ್ ಕೇಂತ್ರಿ!

ನಮ್ಮೂರಿನ ಚಂದು ಕಾಣ್ಕಾರೆ ನೀವ್ ಕುಂದಾಪ್ರ ಬಸ್-ಸ್ಟಾಂಡ್ಗೆ ಒಂದ್ ಲೋಕಲ್ ಬಸ್ ಹತ್ತಿ ಬೈಂದೂರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾಡಿ ಕೂಕಣಿ. ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ ಬಿಟ್ಟ್ ಬಸ್ ಮುಂದ್ ಹೋದಾಗೆ….. ಆಚೀಚೆ ಹೊಳೆ, ಬಯಲು, [...]

ಏಪ್ರಿ ಪೂಲ್, ಬೆಟ್ರಿ ಶಲ್ಲ್

ಹೊಸ ವರುಷು ಕಣ್ಣಂಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗ್ಳು ಲಾಯಕೇ. ಹೊಸ ವರ್ಷದ್ ದಿನು ಕೇಕ್-ಪಾಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಗಮ್ಮತ್ ಮಾಡ್ರೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ ಒಂದು ದಿನು ಎಲ್ರರನೂ ಮುರ್ಖರನ್ನಾಯ್ ಮಾಡುದ್. ಚಣ್ಣಕಿಪ್ಪೋತ್ತಿಗೆ ಒಂಥರ ಪೂಲ್ [...]

ಅಜ್ಜಿ ಕೇಂಡ್ರ್, ಕೈಯಂಗ್ ಬಳಿ ಇಲ್ಲಲೇ…

ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮನಿ ಪೈಕಿದ್ ಒಂದ್ ಮದಿ ಇದ್ದಿತ್. ನಾ ಮದಿಗ್ ಹೋಯ್ಕ್ ಅಂದೇಳಿ ತಯಾರ್ ಮಡ್ಕಂಡ್ ಇದ್ದಿ. ನಮ್ಮನಿ ಅಜ್ಜಿ ಕೇಂಡ್ರ್ ‘ಹೆಣಾ, ಮದಿಗ್ ಹೋಯ್ಕ್ ಅಂತೆ, ಕೈಯಂಗ್ ಒಂದ್ ಬಳಿ [...]

ತೊಡು ಇದ್ರೂ ಶಡ ಬಿಡ…

      ಕೆಲವ್ರ್ ಸ್ವಭಾವನೇ ಹಾಂಗೇ ಇದ್ದಿತ್ ಕಾಣಿ. ಬೇಕು ಬೇಕು ಎಂದೇಳಿರತ್ತ್ ಆರೆ ಕೇಂಬುಕ್ ಶಡ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲೆ ಅಲ್ದಾ? ಅದ್ ತಿಂಬು ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಾರೂ ಅಕ್ಕ್, ಬೇರೆ ವಿಷ್ಯದಾಗಾರೂ ಅಕ್ಕ್. [...]

ವೇದ್ಕಿ ಮ್ಯಾಲ್ ನಾಟ್ಕು ಮಾಡುದ್ ಅಷ್ಟ್ ಸುಲ್ಬಕ್ ಅಲ್ದೇ…

ಮಾತಿಗ್ ಜನ ಹೇಳುದಿತ್ ‘ನಾಟ್ಕದೌರ್ನ್ ನಂಬುಕಾಗ’. ಅದಕ್ ನಾವ್ ಹೇಳುದ್ ‘ನಾವ್ ಬರಿ ವೇದ್ಕಿ ಮೇಲ್ ಮಾತ್ರ ನಾಟ್ಕು ಮಾಡುವರ್… ಹಾಂಗಂಬುಕ್ ಹೋರೆ ಈಗ್ಲಿನ್ ಕಾಲ್ದಾಗೆ ಯಾರನ್ ಯಾರೂ ನಂಬು ಹಾಂಗಿಲ್ಲೆ. [...]