ಲಚ್ಚಿ ಲೆಟರ್ ಟು ಯಂಕ…!

Call us

Call us

Call us

Call us

ಯಂಕ…. ಹ್ಯಾಂಗಿದ್ದಿ? ಈಗಳ್ ನಮ್ಮೂರ್ ದಾರಿಯಂಗೆ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಯೆಲ್ಲ ಕಾಂಬುಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ್ ಎಲ್ಲಾ ನಿನ್ ಕಂಡಂಗೆ ಬದ್ಲಾಯಿಬಿಟ್ಟಿತ್ ಗುತಿತ. ಆಡದ್, ಹಾಡದ್, ಅರ್ಚದ್, ಹಲ್ಬದ್ ದಿನುವೆಲ್ಲ ಆಗಳಿಕೇ ಮುಗ್ದೋಯ್ತಲ್ದ….! ಈಗಿಲ್ಲೆಂಥದೂ ಉಳ್ದಿಲ್ಯೆ ಆ ಹಳೀ ನೆನ್ಪೆಲ್ಲ ನಿನ್ಗಿನ್ನೂ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದ್. ಶಾಲಿಗ್ವಾಪತಿಗೆ ನಂಗೊತ್ತಿಲ್ದಿದ್ ನೀ ತಿದ್ದಿ, ನಿಂಗೊತ್ತಿಲ್ದಿದ್ ನಾ ಹೇಳಿಯೂ ನಮ್ಮಿಬ್ರಿಗ್ ಸಿಕ್ಕ್ ಅಂಕ್ದಲ್ಲೇನೂ ಎತ್ಯಾಸು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಿಡ್. ನೀನಿಗಳ್ ಪ್ಯಾಟಿ ಗಂಡ. ಆರೂ ನೀನಿಲ್ದಿದ್ ಕೊರ್ಗ್ ನನ್ನೊಳ್ಗಿಲ್ಲ.

Call us

Click Here

Click here

Click Here

Call us

Visit Now

Click here

ಈಗಳೂ ನಮ್ಮನೆಲ್ ಕೋಳಿ ಕೂಗತ್, ಅಪರೂಪ್ಕೆ ಗೆದ್ದಿ ಬದಿಯಲ್ ನವಿಲ್‍ಬಂದ ಕೊಣಿತ್, ಸಲ್ಪ ಬಿರ್ಸ್, ಇನೊಂದ ಸಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಬಿಟ್ರೆ… ಅದೇ ಹಿತ್ವಾದ್ ಗಾಳಿ ಬೀಸತ್. ನಿಂಗೆ ಅಲ್ಲ್ ಎಂತ ಇತ್ ಹೇಳ್‍ಕಾಂಬ. ನಂಬದಿ ಬೀಸು ತಂಪ್ ಗಾಳಿ ನೀನಿರೊ ಎಸಿರೂಮಲ್ ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ…. ಮನಿ ಹಬ್ಬು, ಊರಬ್ಬು, ಗೆಂಡು, ಬಯ್ಲಾಟು, ಸೆರೆಹಿಟ್ಟ್ ಕಡ್ಬ್ ಇಂಥದೆಲ್ಲ ಆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಊರಲ್ ಹುಡುಕ್ರೂ ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಯೆನೊ. ಹೊಟ್ಟಿ ಬೆಚ್ಚಗ್ ಮಾಡೊ ತಂಗ್ಳು, ಮನೆ ಮುಂದಿನ ಅಂಗ್ಳು. ರಾತ್ರಿ ಚಂದ್ರನ್ ಬೆಳ್ಕ್, ಮೈನ್ ಮಿಡಿ, ಸೆಳ್ಳಿ ಹಣ್ಣ್, ಅದೆಲ್ಲದೂ ಅಲ್ಲೂ ಇತ್ ಅಂಬುದಾದರೆ ನೀನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್. ನಂಗ್ ಬ್ಯಾಜರಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ದೊ ! ಮೋಡಿಗ್ ಸಿಲ್ಕಿ, ಅಲ್ಲೇ ನೆಲಿಯೂರದ್ ನಿನ್ಗೆ ಈ ಲಚ್ಚಿ ನೆನ್ಪ್ ಅಪರೂಪಕ್ಕಾದ್ರೂ ಆತ್ ಬಿಡ್. ಎಂತಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ ಬದ್ಕಿನ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧು ಇತಿಹಾಸು ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಿತ್ತಲ್ದ? ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮರಿತೆ …..

ಇಂತಿ ನಿನ್ನ ಲಚ್ಚೀ…

ನಿರೂಪಣೆ-ಕೆ.ಎಂ.ಗೋಪಾಲ್ ತ್ರಾಸಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fourteen − 10 =