ಹುಲಿಯಾಸ, ವಿಟ್ಲಪಿಂಡಿ… ಆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ರಂಗ್ ಕಾಣ್ದೇ ಇಪ್ಪುಕ್ ಆತ್ತೇ

Call us

Call us

Call us

Call us

ನಮ್ಮೂರಂಗ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಅಂದ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಮನಿಯಂಗ್ ಮಾಡು ಹಬ್ಬದ್ ಜೊತಿಗೇ ಉಡುಪಿ ಮಠದ್ ಹಬ್ಬ ನೆನ್ಪ್ ಆಪುದ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಎಲ್ಲಾ ಬದ್ಯಂಗ್ ಆಪಂಗೇ ಮನ್ಯಗಂತು ಹಬ್ಬ ಮಾಡತ್ತ್; ಮಠಕ್ಕ್ ಯಾಕ್ ಹೋಯಿಕ್ ಅಂದೇಳಿ ನೀವ್ ಕೇಂಡ್ರೆ, ನಾನ್ ಹೇಳುದ್ ಒಂದೇ ಮಾತ್; ಯಾಸ ಕಾಂಬುಕೆ. ಅದೇ ಹುಲಿಯಾಸ.

Call us

Click Here

Click here

Click Here

Call us

Visit Now

Click here

ಯಾಬ್ಯಾ, 2-3 ಜಿಲ್ಲೆ ಇಂದ ಮಠಕ್ಕ್ ಬಪ್ಪು ಹುಲಿಯಾಸ ಕಂಡ್ಕಂಡ್ ಹೆದ್ರದೆ ಇಪ್ಪು ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ್ ಓಟಿಗ್ ಒಂಚೂರ್ ಕುಣಿದೆ ಇಪ್ಪು ಜನವೇ ಇಲ್ಲ. ಹುಲಿಯಸದ್ ಚಂಡಿ ಮುಂದೆ ಯಾವ್ ಡಿಜೆಯೂ ಇಲ್ಲಾ ಕಾಣಿ. ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಹುಲಿಯಾಸಾ ಹಾಕ್ದವ ಉಳ್ದರನ್ ಕುಣಿಸ್ದೆ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ. ಇದ್ರದ್ ಒಂದ್ ನಮ್ನಿ ಗುಂಗ್ ಆರೆ ವಿಟ್ಲಪಿಂಡಿ ಗಮ್ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ. ತೇರ್ ಎದ್ರ್ ನಡು ವಿಟ್ಲಪಿಂಡಿಯಂಗೆ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ದೆ ಇಪ್ಪು ಮಾಡ್ಕಿಗ್ ಕೊಕ್ಕಿ ಹಾಕುರೊಳ್ಗೆ ಆರ್ಜೀವ ಆಯಿ ಹೊತ್ತ್. ಇದ್ರ್ ಮೇಲೆ ಕಂಬುಕ್ ಸಿಕ್ಕುದ್ ರಾಕ್ಷಸರ್ ಗುಂಪ್ ಮತ್ತ್ ಗುಮ್ಮದ್ ಗಂಪ್. ಇವ್ರೆಲ್ಲಾ ಒಂದ್ ಕುಣಿತ್ರ್ ಕಾಣಿ; ಇವ್ವ್ ಹಾಕು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾರನೇ ದಿನಾ ಎಲ್ಲರ್ ಸ್ಟೇಟಸಂಗ್ ಕಂಬುಕ್ ಸಿಕ್ದೇ ಇಪ್ಪುದಿಲ್ಲ .

ರಾಕ್ಷಸ್ರನ್ ಕಂಡ್ ಆರ್ಮೆಲ್ ಸಂಹಾರ ಮಾಡುವವ್ರನ್ನ ಕಾಣ್ಕೆ ಅಲಾ. ಆಗ ನಮ್ ಕಣ್ಣ್ ಹುಡ್ಕುಕ್ ಶುರು ಮಾಡುದ್ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ವೇಷಗಳನ್. ಅದ್ರಂಗೂ ಚಂದ ಗೋಪಿ ಮಕ್ಕಳಿಗ್ ವೇಷ ಹಾಕಿರ್ತ್. ಅವ್ರಂಗ್ ದೇವರನ್ನು ಕಂಡ ಮೇಲೆ ನಿಜ ದೇವರನ್ನು ಕಂಬುಕ್ ಹೋಯ್ಕೆ ಅಲ್ದಾ. ಅದರ ಮೇಲ್ರ್ ಭಕ್ತಿಗ್ ಕರ್ಗಿ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ತಿರ್ಗಿ ನಿಂತ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ್ ಕನಕನಕಿಂಡಿಯಂಗೆ ಕಾಂಬುದೇ ಕುಶಿ ಕಾಣಿ. ಆ ಕುಶಿ ಒಟ್ಟಿಗ್ ಒಂದ್ ಚೂರ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ನಮ್ಮ ಬದ್ಕಿನ್ ಸಾರ್ಥಕತೆಗ್ ಕರ್ಕಂಡ್ ಹೋಪುದ್ ಅಂತು ಗ್ಯಾರಂಟಿ.

ಇದ್ರ್ ಮೇಲ್ ನಮ್ಮ್ ಕೈಗ್ ಬಪ್ಪುದ್ ಪ್ರಸಾದದ್ ಕೊಟ್ಟಿ ಯೇಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ರು ಸಾಲ ಅನ್ಸತ್. ಅರೆ ಯಂತ ಮಾಡುದ್ ಯೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಕ್ ಅಂದೇಳಿ ಒಂದೊಂದೇ ಕೊಡ್ತ್ರ್. ಈ ಗೌಜ್ ಯೆಲ್ಲ ಮುಗ್ಸ್ಕಂಡ್ ಮನಿಗ್ ಬಂದ್ ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತನ್ ಮನಿ ಒಳಗ್ ಕರದ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಮುಗ್ಸರ್ ನಮ್ಮೂರ್ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಮುಗ್ದೆ ಹೋಯಿತ್. ಇದೆಲ್ಲಾ ಆರ್ಮೆಲ್ ಒಂದೆ ಮಾತು ಮುಗ್ದೆ ಹೋಯಿತಾಲಾ ಅಂದೇಳಿ.

ಹಂಗೆ ಒಂದ್ ಕಿವಿ ಮಾತ್, ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬು ಹಾಡ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೆಳ್ಸ್ಕಂಡ್ ಉಳ್ಸ್ಕಂಡ್ ಹೋಪುದ್ ನಮ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ದೇ?

Call us

  • ರಿಶಿರಾಜ್, ಪ್ರಥಮ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಭಂಡಾರ್ಕಾರ್ಸ್ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು, ಕುಂದಾಪುರ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three + 3 =