ಬೆಲ್ಲದ್ ಕಾಫಿ ಅಜ್ಜಿ ಪುರಾಣು

Call us

Call us

Call us

ನೀರ್ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ ಕಾಫಿ ರುಚಿನೇ ಒಂಥರಾ ಬ್ಯಾರೆ ಇರತ್. ಈ ಕಾಫಿ ಅಂಬುದ್ ಇತ್ತಲೆ, ಇದು ಇತ್ಲಾಯಿ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬಂದದ್, ಮೊದಲ್ ಕಾಫಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲೆ. ಕಾಫಿನಾ, ಗೀಫಿನಾ, ಬರೀ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ ಜೀರಿಗೆ ಕಷಾಯ ಕುಡ್ಕಂಡ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಬೆಳಗಿನ ಕೆಲ್ಸು ಶುರು ಮಾಡ್ಕಿತ್. ಬರೀ ಜೀರಿಗೆ ಕಷಾಯ ಕುಡಿದ್ರೆ ಬೆಳ್ಗ ಮುಂಚೆಯೇ ಬಾಯಿ ಒಂಥರಾ ಆತಿಲ್ಯಾ? ಅಂತ ನಾವ್ ಕೇಂಡ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಾಯಿರುಚಿ ಈಗ. ಕಾಫಿನಾ ಮತ್ತೆಂತದಾ? ಅಂದ್ಕಂಡ ನಮ್ಗೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಬೈತಿದ್ರ್. ಈ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಇತ್ತಲೆ, ಇದ್ ನಮ್ಮ ಪೇಟೇಲಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೊಸ್ತಾಯಿ ಮಾರಟಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಂಡಸ್ರ್, ದೊಡ್ಡವ್ರ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಫಿ ಕುಡೀಲಿಕ್ಕಿದ್ದಿತ್. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ. ಹೆಂಗಸ್ರು, ಮಕ್ಕ್ಳಿಗ್ ಜೀರಿಗೆ ಬಿಸ್ನೀರ್ ಅಥ್ವಾ ನೇರ್ಲ ಕುಡಿ ಕಷಾಯ. ಅದ್ಕ್ ಹಾಲ್ ಸಮೇತ ಸರಿ ಹಾಕ್‍ತಿರಲ್ಲೆ…. ಅಂತ ನೆನಪ್ ಮಾಡ್ಕಂತಿದ್ರ್.

Call us

Click Here

ಅಜ್ಜಿ ಎದ್ದ್ ಕೂಡ್ಲೇ ಒಂದ್ ಕಾಫಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕ್ ಕಾಣಿ, ಕಾಫಿ ಕುಡ್ದ್ ಅವ್ಳ್ ಕೆಲ್ಸು ಶುರು ಮಾಡ್‍ತಿದ್ಳ್…. ಸೊಪ್ ತಪ್ಪುದು, ಗದ್ದೆಬದಿಗ್ ಹೋಪುದು, ದನ ಕರುದು, ಗಂಟಿಗ್ ಬಾಯರ್ ಹಾಕುದ್, ಗಂಟಿ ಬಿಟ್ಕಂಡ್ ಗುಡ್ಡೆ ಬದಿಗ್ ಮೇಯ್ಸುಕ್ ಹೋಪುದು…. ಅವ್ಳ ದಿನಚರಿ. ಮೊದಲ್ ಗಂಟಿಗ್ ಬಾಯರ್ ಹಾಕು ಕೆಲ್ಸು. ಹಟ್ಟಿಲಿಪ್ಪ ಬಾಯಾರು ಹರಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಒಟ್ಟಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ, ದನಗಳ ಮುಖದ ಎದುರಿಪ್ಪ ಮರದ ಮರಿಗೆಗೆ ಬಾಯಾರ್ ಸುರುವಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವು ಸೊರ್ ಅಂದೇಳಿ ಬಾಯರ್ ಕುಡಿತಿಪ್ಪಾಗ ಆ ಬಾಯರ್ ತಾವೇ ಕುಡಿದಷ್ಟು ಖುಷಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಹಾಲ್ ಕರೆದ್ ಕೂಡ್ಲೇ ಕಾಫಿ ಮಾಡಿರೆ ರುಚಿ ಜಾಸ್ತಿ. ದನದ ಹಾಲು ಹಾಕಿದ ಕಾಫಿ ರುಚಿನ ನೀವ್ ಕುಡ್ದೇ ಕಾಣ್ಕ್. ಅದ್ ಬತ್ ಗಂದಿ ದನ ಅಲ್ದಾ? ಅದರ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಲ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ ಕಾಫಿ ರುಚಿಯೇ ರುಚಿ ಅಂದ್ಹೇಳಿ ಕಾಫಿ ಸಮಾರಾದ್ನೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ್. ಎರಡ್ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಕಾಫಿ ಕುದಿಸುವಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮನೆ ತುಂಬಾ ಕಾಫಿ ಘಮಲು. ಈ ಬೈಲ್ ದಾರೀಲಿ ಹನಿ ಬಿದ್ದ ಗದ್ದೆ ಕಂಟದಲ್ಲಿ ನೆಡ್ಕಂಡ್ ಶಾಲೆಗೆ ಅಷ್ಟ್ ದೂರ ಹೋಯ್ಲೆ, ಕಾಫಿ ಕುಡ್ಕಂಡೇ ಹೋಯ್ಕ ಇಲ್ಲ್‍ದಿದ್ರೆ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಈ ಹನಿಯಿಂದ ಚಳೀ ಚಳೀ ಆಯಿಮರಗಟ್ಟತ್ ಅಂತ ನಮಗೂ ಕಾಫಿ ಕೊಡ್‍ತಿದ್ದೀರ್.

ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ವರ, ನೆಗಡಿ ಆರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮಬಾಣ ಕಾಫಿನೇ ಅನ್ನುದ್ ಅಮ್ಮಮ್ಮನ ನಂಬಿಕಿ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕಾಫಿ ಕುಡ್ಕಂಡ್ ಕಂಬಳಿ ಹೊದ್ಕಂಡ್ ಮಲ್ಕಂಡ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಜ್ವರ ಎಲ್ಲ ಪುಡ್ಡೊ ಅಂದ್ಹೇಳಿ ಕಾಫಿ ಮಾಡಿ ಕುಡ್ಸಿ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬ್ ತಿದ್ದೀರ್. ಇನ್ನೂ ಜ್ವರ ಬಿಡ್ದೀರೆ ಹಂಗಾರ್ ಮರದ ಕೆತ್ತೆ ತಂದ್ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೆ. ನೀರ್ ಬೆಲ್ಲ ಹಂಗಾರ್ ಕೆತ್ತೆ ಮತ್ ನಾಲ್ಕ್ ಮೆಣ್ಸಿನ ಕಾಳ್ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ಸಮಾ ಕುದ್ಸಿದ ಕಷಾಯ ಕುಡಿದ್ರೆ ಎಂತಾ ಚಳಿಜ್ವರ ಇದ್ರೂ ಘಟ್ಟ ಹತ್ತತ್ ಕಾಣ್ ಬೇಕಾರೆ…… ಅಂತಿದ್ದೀಳ್ ಅಮ್ಮಮ್ಮ. ಈಗ ಹಾಲ್ ಹಾಕಿದ ಕಾಫಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಬಾಯಿ ರುಚಿಗ್ ಒಳ್ಳೆದಾತ್. ನಾವೆಲ್ಲಾ ಹಾಲ್ ಹಾಕದೇ, ಬೆಲ್ಲ ನೀರ್ ಸೇರ್ಸಿದ ಕಣ್ ಕಾಫಿ ಕುಡೀತಿದ್ದೋ ಅಂತ ನೆನಪ್ ಮಾದ್ಕತಿದ್ಳ್. ಮೊದ್ಲೆಲ್ಲ ಮನೆಲಿ ಗಂಟಿ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ , ಹಾಲು ತುಪ್ಪದ್ ಕಷ್ಟ, ಆರೆ ಕಾಫಿ ಕಣ್ ಕುಡೀತಿದ್ರ್. ಈಗ್ ಕಂಡ್ರೆ ದೊಡ್ ದೊಡ್ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿ ಅಂದೇಳಿ ಕೊಡ್‍ತ್ರೆ! ನಿಜ ಹೇಳಕ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ದ ಕಣ್ ಕುಡೀಕ್ಕಂಬ್ರ್.
(ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಹೀಂಗ್: ಗಂಟಿ-ಜಾನುವಾರು. ಜಾಪು-ಶೈಲಿ, ಬಾಯಾರು-ಕುಡಿಯುವ ದ್ರವ. ಮರಿಗೆ-ಮರದ ಪಾತ್ರೆ, ಹಟ್ಟಿ-ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ, ಕೆಯ್- ಬತ್ತದ ಸಸಿ. ಕಂಟ-ಅಂಚು ಬತ್‍ಗಂದಿ-ಕರುಹಾಕಿ ಬಹಳ ದಿನಾವದ ಹಸು, ಕರಾವು-ಕರೆಯುವ ಹಸು.

• ಶಶಿಧರ ಹೆಬ್ಬಾರ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 − 10 =