ಮೂಕಕ್ಕನ್ ಮನಿ ಕೋಳಿ ಗೂಡ್

Call us

Call us

Call us

ಹೆಳುಕ್ ನೆನ್‌ಪ್ ಹೊಯಿತ್, ಮೂಕಕ್ಕನ್ ಮನಿ ಹೆಯ್ಡಿ ಕಾವ್ ಇಡ್ತಿತ್ತ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಕಕ್ಕ ಅವ್ರ್ ಮನಿ fighter ಕೋಳಿನ ಹೊರಗೆ ಹಡಿಮಂಚಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಕೆ, ಕೋಳಿ ಗೂಡ್ clean ಮಾಡ್ವತಿಗೆ ಬೈಲ್ಮನಿ ರಘುವಣ್ಣ ಬಂದ್ “ನಾಳಿಗ್ ನಟ್ಟಿಗ್ 2 ಆಳ್ ಬೆಕಿತ್ತ್, ಕ್ವಾಜಿಹ್ವಂಡ ಮರತಿ ಹ್ಯಾಂಗಾರು ಮಾಡಿ ನೀನ್ ಮತ್ತೆ ಗುಲಾಬಿ ಬಪ್ಪಿಲ್ರಿ” ಅಂದ್ರ್. last time ಇದೆ ರಘುವಣ್ಣನ್ ಮನಿಗ್ ಕಳಿ ಕೀಳುಕ್ ಹ್ವದಾಗಳಿಕ್ ನಾಕ್ ಸೇರ್‍ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡುವಲ್ ಮೂರೇ ಸೇರ್‍ ಕೊಟ್ಟಿದಿರ್. ಆ ದಿನ್ವೆ ಮೂಕಕ್ಕ decide ಮಾಡ್ಕoಡಿರ್ ಇನ್ನ್ ಆ ಹಪ್ಪಿಡದ್ ಗಂಡ್ಸೀನ್ ಮನಿ ಕೋಳಿ ಹೇಲ್ ಮೆಟ್ಟುದಿಲ್ಲ ಅಂದೆಲಿ. ನಮ್ heroin ಮೂಕಕ್ಕನೆನ್ ಸಂಬೊಯ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಈ ವಿಷ್ಯದೆಗ್ ಅವ್ರದ್ದೇನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ರಘುವಣ್ಣ ಹೀಂಗ್ ಕೆಂಬುಕು “ನಾಳಿಗ್ ನಮ್ದೊಂದ್ ಚೂರ್ ನಡ್ಕ್ ಅಂದಳಿ ಮಾಡಿತ್, ಅದು ಅಲ್ದೇ ಮಾಷ್ಟ್ರ್ಮನಿ ನಿತ್ಯಣ್ಣನೂ ಹೆಳಿಕಿ ಹೊಯಿರ್, ಅವ್ರ್ ಮನೆಗ್ ಮದ್ಮಕ್ಕಳ್ ಕರ್ಸುದ್ ಅಂಬ್ರ್ ವಂಚೂರ್ ಬಂದ್ ಹೋಗ್ ಅನ್ದಿರ್, ಯಂತಾ ಮಾಡುದ್ ಅನ್ದಳಿ ಗುತ್ತಿಲ್ಲ” ಅನ್ದಳ್ ನಮ್ಮ್ ಮೂಕಕ್ಕ.
“ಅಲ್ಲಾ ಮರತಿ, ಪಕ್ಕದ್ ಮನಿಯರ್ ಐಕನ್ಡ್ ಒಂಚುರ್ help ಮಾಡ್ದಿರ್ ಹ್ಯಾಂಗೆ??? , ಮನ್ನೇ ಚೌನ್ತಿ(ಸೌತೆ) ಕಾಯಿ ಕೊಯ್ಯುವತಿಗೆ ನಿಂಗ್ ನಾನ್ ಅಲ್ದಾ 1 ಚೀಲದ್ ತುಂಬಾ ತುಂಬ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟದ್, ಅವ ನಿತ್ಯನ್ ಮನಿಗ್ ನೀವ್ ಕೊಯ್ಯುಕ್ ಹೊಯಿರಿಯಲ ಅವ ಯಂತಾರೂ ಕೊಟ್‌ನಾ??. ನಾನ್ ಯೆಗಳಾರು ನಿಮ್ಮ್ ಹತ್ರ ನಟ್ಟಿಗ್ ಬಪ್ಪುಕ್ ಹೆಳದ್ದ್ ಇತ್ತಾ? ನಾಳಿಗ್ 1 ದಿನ ನಮ್ಮನಿಗ್ ಬನಿ ಮರತಿ, ಬೇಕಾರ್ 1 ಸೆರ್ ಅಕ್ಕಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಿ ನಿಮ್ಮ್ ಇಬ್ರಿಗೆ. last time ಕಳಿ ಸಮಮಾಡಿ ಕೀಳ್ದಿರು ನಾನ್ 3 ಸೇರ್‍ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ಲಿಯಾ, ನಮ್ಮ್ ಮೂಕಕ್ಕ ಅಂದಳಿ ನಾನ್ ಸುಮ್ನ್ ಆಯ್ಕಂಡ್ಲ್ಯಾ? , ಮನಿ ಬಾಗ್ಲೀಗ್ ಬಂದ್ ಕೆಂಡ್ರೂ ದೊಡ್ಡಸ್ತಿಗಿ ತೊರ್ಸ್ತ್ಯಾಲ ಮರತಿ” ಅಂದ್ರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗರಂ ಆಯಿ ರಘುವಣ್ಣ.
“ಯಂತಾ ಅಂತೆ ಹಪ್ಪ್ ಗನ್ಡ್ಸೆ, ನಾನ್ ಕಳಿ ಹೆಕ್ಕದ್ದ್ ಸಮ ಐಲ್ಯಾ??, ಇಡೀ ಗುಳ್ಳಾಡಿ ಊರೇಗ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೀಂಗೆ ಹೆಳ್ಳೀ, ನಾನ್ ನಾಳಿನ್ ಮೇಲ್ ಯಾರ್ ಮನೆಗೂ ಕಳಿ ಹೆಕ್ಕುಕ್ ಹ್ವಾತಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಪಾಪ ಹೊಯ್ಲಿ ಅಂದಳಿ ಕೆಲ್ಸಾ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ರೆ ನೀನ್ ಹೀಂಗ್ ಅಂಬುದಾ?, ಯಂತಾ 1 ಚೀಲ ಚೌನ್ತಿ(ಸೌತೆ) ಕಾಯಿ ನಂಗ್ ಕೋಟ್ಯಾ? ಅದ್ರೆಗ್ 1 ಆರು ತಿಂಬುಕ್ ಐತಾ, ಪೂರಾ ಕ್ವಳದ್ ಹೊಯಿತ್, ದನಕ್ಕೂ ಹಾಕುಕ್ ಐಲಾ, ವೊಲ್ಲ್ ಆ ಚಪ್ಪನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಹತ್ರ ಬಿಸಾಕಿದಿ ಕಾಣ್, ಹೊಯೀ ಹೆಕ್ಕೋ, ಇನ್ನ್ ನಮ್ಮನಿ ಕಣ್ಣಕ್ಕ್ ಬಂದ್ರ್ , ಹಿಡಿಸುಡಿ ಹಿಡ್ಕಂಡ್ ಪೂಜ ಮಾಡ್ತೀ, ನೀಯತ್ತ್ ಇಲ್ದಿದ್ದ್ ನಾಯಿ, ಹೊಗತೆ….” ಅಂದಳಿ ಬಾಯೇಗ್ ಎಲಿ ಹಯ್ಕಂಡ್ ಸಮ ಉಗ್ದಳ್.
“ಹ್ವಾತಿ, ಹ್ವಾತಿ, ಎನ್ ಊರೇಗ್ ನಿನ್ ಬಿಟ್ರ್ ನಂಗ್ ಆಳೆ ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಯಾ, ಕಾಂತಿ. ಮನಿ ಕೆಲ್ಸು ಮಾಡಿ ಬದ್ಕುವವ್ಕೇ ಇಷ್ಟಪ ಕ್ಯನ್ನಿಮೆಲ್ ಗಾಂಚಲಿ ಇಪ್ಪುಕ್ ಆಗ, ನಿನ್ ಮಧ ಮುರಿದಿರ್ ನಾನ್ ಕುಷ್ಟುವಣ್ಣನ್ಗ್ ಹುಟ್ಟದ್ದೆ ಸುಳ್ಳ್” ಅಂದಳಿ ಓಡುಕ್ ಸುರು ಮಾಡ್ದ. “ಈವ್ನ್ ವಾಲಿ ಕಳಿತ್ತ್, ಕೆಲ್ಸಾ ಇದ್ರ್ ಮಾತ್ರ ನಂ ನೆನ್‌ಪ್, ಇಲ್ದಿರ್ ಜೀವ್ ಇದ್ರಾ ಸತ್ತಿರ ಅಂದಳಿ ನೀಕಿ ಕಾಂಬುಕು ಬತ್ತಿಲ್ಲ…. .ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ!!! ಈ ರಂಡಿ ಗಂಡ್ಸಿನ್ ಕಡಿದ್ time ಆದ್ದೇ ಗೊತಯ್ಲಾ” ಅಂದೆಳಿ “ಮನೆಯೊಂದು ಮೂರು ಬಾಗಿಲು” ದಾರವಾಹಿ ಕಾಂಬುಕ್ ಚಣ್ಕುವಕ್ಕನ್ ಮನಿಗ್ ಹ್ವಾದಳ್.

Call us

Click Here

ನಿಮ್ಗ್ ಮೂಕಕ್ಕನ್ fighter ಕೋಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಕೆ. ಅದ್ ಮನ್ನೇ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಕೋಳಿಪಡೆಗ್ 2 ಸಲ ಗೆದ್ದಿತ್, ಅವತ್ತ್ ಮಾಬ್ಲಣ್ಣನ್ ಕಿಶೆಗ್ ವೊಳ್ಳೆ ಪಾವಣಿ ಒಡಾಡಿತ್, ಈ ಮಾಬ್ಲಣ್ಣ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ನಂ ಮೂಕಕ್ಕನ್ ಕಾಸಾ ಅಣ್ಣ. ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ್ ಕೋಳಿಪಡಿ ಆರೂ ಅವ ಹಾಜುರ್‍, ಅದ್ ವಂದೇ ಅಲ್ಲಾ, ಗರ್ಗರ್ ಮಂಡಲದ್ ಬೋಣಿ ಮಾಡುದೇ ಇವ್ನೇ. ಆ fighter ಕೋಳಿ actually ಮೂಕಕ್ಕನ್ ಗಂಡ ಮಾದಣ್ಣoದ್, ಅದನ್ನ ನಮ್ ಮಾಬ್ಲಣ್ಣ ಸುಮಾರ್ ಸಲ ಕೆಂಡ್ರೂ, ಮೂಕಕ್ಕ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಅನ್ದಳಿ ಹೇಳಿದಳ್. ನಿನ್ನೆ ಕೊಡಿ ಹಬ್ಬದ್ ಪಾಡ್ಡಿ ಕೋಟೇಶ್ವರದ್ ಕೋಳಿಪಡೆಗ್ ಅದ್ರ್ ಕಾಲೀಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಟ್ಟ್ ಆಯ್ತ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಂ ಮೂಕಕ್ಕ “ಇನ್ಮೇಲ್ ನನ್ ಕೊಳಿನ್ ನಿಂಗ್ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಲಗಾಡಿ ತೆಗದ್ದ್ ಸಾಕ್, ಇನ್ನ್ ಮೇಲ್ ಅದನ್ನ ಮುಟ್ರೆ ಜಾಗ್ರತಿ ಕನ್ಡ್ಕೋ” ಅಂದಳಿ ರೋಪ್ ಹಾಕಿದಳ್. ಅವತ್ತ್ ಮಾಬ್ಲಣ್ಣ ಸುಮ್ನೇ ಬಾಲ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸ್ದೇ ಮನಿಗ್ ಹ್ವಾದ, mostly ಕೊಟ್ಟಿ ಹಕನ್ಡ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ್ಯೆನೊ???. ನಮ್ ಮಾಬ್ಲಣ್ಣ ಸುಮ್ನೆ ಆಯ್ಕಂಬ್ party ಅಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ಯoಕಕ್ಕನ್ ಮನಿ ನಾಯಿ ಮಾಬ್ಲಣ್ಣನ್ ಹೆಂಡ್ತಿಗ್ ಕಚ್ಚುಕ್ ಬಂದದ್ದ್ಕ್, ಅದೇ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಅದ್ರ್ ಕಾಲೇ ತುoಡ್ ಮಾಡಿಕೆ ಹೊಯ್ದ.
“ಅಲ್ಲಾ ಅವ್ಳ್ ಹಾಂಗೆ ಮಾಡುದ ಮರಾತಿ, ಗಂಡ್ಸಿಗ್ ಆ ಪಾಟಿ ಹ್ವಡುದಾ?, ಅವ್ಳ್ ಸೊಸಿ ಮತ್ತೆ ಮನಿಗ್ ಬಂದಳನಾ?, ನಿನ್ನೆ last ವಂಚೂರ್ ಕಾಂಬೂಕೇ ಆಯ್ಲಾ, ನಮ್ಮನಿ ಹೆಣ್ಣಿದ್ ಫೋನ್ ಬಂತ್, ಬೆಂಗ್ಲೂರಿಂದ” ಅಂತ ಹೆಳ್ತಾ ದಾರವಾಹಿ ಕಾಂಬುಕ್ ಸುರು ಮಾಡ್ರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತ್ ಐತ್ “ಹ್ವಾ.. ಮೂಕ, ನಿನ್ ಕೋಳಿ ಆ ನಮ್ಮನಿ ಕೂಗತ್ತ್ ಯಂತಕಾ? ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳ್ ಹಾಕ್ಲ್ಯಾನಾ?? ” ಅನ್ದಳ್ ಚಣ್ಕು. “ಸಮ ತಿಂದಿತ್ ಮರತಿ, ಅದನ್ನ ಇವತ್ತ್ ಹೆರ್ಗ್ ಕಟ್ಟಿದಿ, ಅದಕ್ಕೇ ಏನೋ.ಇಲ್ಲ್ ಕಾಂಬಿಲೇ!!! ಅವ್ಳ್ police ಕರ್ಕಂಡ್ ಬಂದಳ್, ನಾನ್ ಹೆಳ್ಲ್ಯಾ, ಅವ್ಳ್ ಯಂತಾರೂ ಕಿತಾಪತಿ ಮಾಡ್ತಾಳ್ ಅಂದಳಿ.” ಅಂತ ಮತ್ತೆ T.V ಒಳ್ಗೆ ಹ್ವಾರ್ ಇಬ್ರೂ.
ಹೀಂಗೆ 1 ಗಂಟೆ ಕಳಿತ್, ದಾರವಾಹಿ ಮುಗ್ಸಿ ಮನಿಗ್ ಬಂದ್ ಹಡಿಮಂಚದ್ ಮೇಲ್ ಕೂಕಂಡ್ ಮಗ್ಳ್ ಜೊತಿಗ್ ಫೋನೆಗ್ ಮಾತಾಡ್ವತಿಗ್ fighter ಕೋಳಿ ಚಿಪ್ಡ್ ಕಣ್ಣ್ದ್ ತುಂಬಾ ಬಿದ್ದದ್ ಕoಡ್ ಹಡಿಮಂಚದ್ ಕಾಲೀಗ್ ಕಟ್ಟದ್ ಕೋಳಿ ಹತ್ರ್ ರಪ್ಪ ಕಂಡಳ್. ಕಾಂಬುಕ್ ಅಲ್ಲ್ ಕೋಳಿ ಇರ್ಕಲ!!!. ಯಾರೋ ಕದ್ದ್ಕoಡ್ ಹೊಯಿರ್. “ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ!!! ಪದ್ದುವ, ಸಾದು, ಮಲ್ಲಿಕಾ, ನನ್ನ್ ಕೋಳಿನ್ ಯಾರೋ ಕದ್ದಿರ್, ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ ಗಂಡ 1 ಸಾವಿರ ಕೋಟ್ಟ್ ತಕ ಬಂದ್ದ್ದ್. ಹೌದ್, ಇಧ್, ಮಾಬ್ಲನೇ ಮಾಡದ್ದ್, ಕೊಟ್ಟಿಗ್ ದುಡ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಳಿ ಕೋಳಿನ್ ಕದ್ಕoಡ್ ಹೊಯಿದ, ಏ ಕುಶಿಯಾ ಇಧ್ ನಿನ್ ಗಂಡನೇ ಮಾಡದ್ದ್. ಅವನ್ನ ಸುಮ್ನೇ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ !!! ಇಲ್ಲ್ ಕಾಣಿ, ಕೋಳಿ ಗೂಡೇಗ್ ಕಾವಿಗ್ ಇಟ್ಟದ್ ಕೊಳಿನೂ ಕಾಂಬುಕ್ ಇಲ್ಲ. ಅವನ್ ಹಾಳಾಯ್ ಹ್ವಾಪುಕೆ….” ಸಂಸ್ಕೃತ, english, ಹಿಂದಿ ಯಲ್ಲಾ ಬಾಷೆಗೂ ಬೈಗುಳ ಶುರು ಮಾಡ್ವತಿಗೆ ಚಣ್ಕು ಬಂದ್ “ಅಲ್ಲ ಮರತಿ, ಅವ ನಮ್ಮನೆಗ್ ನಮ್ ಜೊತಿಗ್ T.V ಕಾಂತಿದಿದ ಅಲ್ದನಾ, ಹಿಂದೆ ಜಗ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಕೂತ್ಕಂಡ್ ಇದಿನಲೆ. ನಿoಗ್ ಯoತ ಮರ್ಲಾ???, ಅಲ್ಲಾ ಅವ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಕಳಿತ ಮರತಿ.” ಅಂದ್ಳ್.
“ಮಾಬ್ಲಾ ಅಲ್ಲಾ, ಹಂಗರ್ ಕೋಳಿ ಕದ್ದದ್ ಯಾರ್??” ಮೂಕಕ್ಕನ್ ತಲಿವೊಳ್ಗ್ ಗುಡ್ಡಿ ಹೆಗ್ಗುಳ ಒಡಾಡುಕ್ ಸುರು ಆಯ್ತ.. “ಓ… ಸಮ್ನೆ, ಆ ಹಡ್ಬಿ ರಘುದೇ ಕೆಲ್ಸಾ ಇದ್, ಅಲ್ಲಾ ಅವ ನಾನ್ ನಟ್ಟಿಗ್ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದದ್ದಕ್ಕ್ ಹೀಂಗ್ ಮಾಡ್ಲ್ಕಾ. ನಾ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ, ಬಬ್ಬರ್ಯನಿಗ್ ಉಇಲ್ ಕೊಡ್ತಿ. ಅಲ್ಲ ಅವ ಮನ್ಸನಾ ಯಾರೋ ಮನಿ ಕೋಳಿ ಕದ್ದಕ ಹ್ವಾಪುಕ್ ಯಡುವಾ? ಅವ್ನ್ ಹೆಂಡ್ತಿ ರಂಡಿ ಆಯಿ ಹ್ವಾಪುಕೆ. ಅವ ಉದ್ದರ ಆತ್ನಾ……” ಮತ್ತೆ ಎತ್ತ್ ಉcಚಿ ಹೊಯ್ಯುವ ರೀತಿ ರಘುವಣ್ಣನ್ಗೆ ಬಯ್ಯುಕ್ ಸುರು ಮಾಡ್ದಳ್.
ಬಾಬಣಣ್ಣ ಮೇಲ್ತಾರ್ ಹೂಡಿಕೆ ಬಪ್ಪತಿಗ್ ಮೂಕಕ್ಕನ್ ಬೊಬ್ಬಿ ಕೇoಡ್ ಆ ಬದಿಗ್ ಬಂದ್ಕoಡ್ “ಯoತ ಮರತಿ, ಸುಮ್ನೆ ಆ ಪಾಟಿ ರಘುವಣ್ಣ್ನ್ ಮೇಲ್ ಹೆಳ್ತಿದ್ದಿಯಲಾ, ನೀನ್ ಅವ್ರ್ ಕದ್ದ್ಕ ಹ್ವಾತ್ತ್ ಕoಡಿದ್ಯಾ?? ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ್ಕೊ, ಅವ್ರು ಬರ್ಲಿ, ಕೂಕoಡ್ ಮಾತಾಡ್ವ. ಆಗ್ದಾ? ಅಲ್ಲಿವರಿಗೆ ನಿನ್ ಬಾಯಿಗ್ ಬೀಗು ಹೈಕೊ ಕಾಂಬು” ಅಂದೆಳಿ ಪುಟ್ಟ್ನ ಗoಡಿನ್ ಗುಡ್ಡಿ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ರ ರಘುವಣ್ಣನ್ ಹುಡ್ಕoಡ್ ಬಪ್ಪುಕ್ ಕಳ್ಸಿ ಕೊಟ್ರ್.
ಪುಟ್ಟ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ರ ಹೊಯಿಕoಡ್ ಜಯ್ರಾಮಣ್ಣನ್ ಹತ್ರ ಕೇoಡ “ಹ್ವಾಯಿ, ರಘುವಣ್ಣ ಬಂದಿರಾ ??” “ಅವ್ರ್ ಆಗಳೆ ಮನಿ ಬದಿಗ್ ಹ್ವಾರಲ ಮರೆ ಕೋಳಿ ಹಿಡ್ಕಂಡ್, ಎನ್ ವಿಷ್ಯ?” ಅಂದ್ರ್ ಜಯ್ರಾಮಣ್ಣ. “ನಿಮ್ಗ್ ವಿಷ್ಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಯಾ, ಮೂಕಕ್ಕನ್ ಮನಿ ಕೋಳಿನ್ ಯಾರೋ ಕದ್ಕoಡ್ ಹೊಯ್ರ್ ಅಂಬ್ರ್ ಮರ್ರೆ”. “ಯಾವ್ದ್, ಆ fighter ಕೋಳಿಯಾನಾ?? ಕಾಲಿಗ್ ಒoಚುರ್ ಗಾಯ್ ಆಯ್ತಲ್ದ ಅದನಾ??” “ಅದ್ ಒಂದೆ ಅಲ್ಲ, ಕಾವಿಗ್ ಇಟ್ಟ್ದ್ ಕೋಳಿಯು ಇಲ್ಲ ಅಂಬ್ರ್” “ಹೌದನಾ, ರಘುವಣ್ಣ ಒoದ್ ಕೋಳಿ ಹಿಡ್ಕoಡ್ ಇದಿರ್ ನಾನ್ ಅವ್ರತ್ರ ಯಾರದ್ದ್ ಅಂದಳಿ ಕೆಂಬುರೊಳ್ಗೆ, ಕೋಳಿನ್ ಹಿಡ್ಕoಡ್ ಮನಿ ಬದಿಗ್ ಓಡಿ ಹ್ವಾರ್ ಮರೆ. ಅವ್ರತ್ರ ಇದ್ದ್ದ್ ಕೋಳಿ ಮಾತ್ರ ಅದೇ ಫೈಟರ್ ಹೂoಜ ಮರೆ”ಜಯಣ್ಣ ಹೇಳಿ ಬಾಯಿ ಮುcಚುರೊಳ್ಗೆ “ಹೌದಾ ಮಾರ್ರೇ, ನಾನ್ ಅವ್ರ್ ಹೀಂಗ್ ಮಾಡತ್ರ್ ಅಂದಳಿ ಎಣ್ಸ್ಕoಡ್ಲಾ, ನಾನ್ ಬೆಗ್ ಹೋಯಿ ಬಾಬಣ್ಣoಗ್ ಹೆಳ್ತಿ” ಅಂದಳಿ 1 ಬೊಟಿ ಪ್ಯಾಕ್ ತಕoಡ್ “ಜಯಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕಕ್ ಬರ್ಕಣಿ ” ಅಂದಳಿ ಸೈಕಲ್ ತಿಪ್ಪ್ಕoಡ್ ಮೂಕಕ್ಕ್ನ್ ಮನಿ ಬದಿಗ್ ಹೊರ್ಟ ಪುಟ್ಟ. ಹ್ವಾಯಿ, ನಾನು ರಘುವಣ್ಣ ಬಾಳ ಒಳ್ಳೆರ್ ಅoದಳಿ ಮಾಡದ್ದ್, ಈಗ ಕಾoಬುಕ್ ಹ್ವಾರ್ ಇವ್ರದ್ದೆ ಕೈವಾಡ ಇದ್ದoಗ್ ಇತ್ತಪ, ನಿಮ್ಗ್ ಯಂತ ಅoಬಗ್ ಇತ್ತೆ..??
ಆ ಬದಿಮೇಲ್ ಕೋಳಿ ಹಿಡ್ಕ೦ಡ್ ಬತ್ತಿದ್ದ್ ರಘುವಣ್ಣನ್ ಕoಡ್ ಮೂಕಕ್ಕ ಮತ್ತ್ ವರ್ಲುಕ್ ಸುರು ಮಾಡ್ಕoಡಳ್. “ಅಯ್ಯೋ ಬಬ್ಬರಿನೇ, ನೀನ್ ಹಾಳಾಯ್ ಹ್ವಾಪುಕೆ, ನಿನ್ ಕೈಗ್ ಸರ್ಪನ್ ಹಾವ್ ಕಚ್ಚುಕೇ, ನಿನ್ ಮoಡಿ ಮೇಲ್ ಹ್ಯಾಡಿ ಮoಡಿ ಬೀಳುಕೆ…….” ಪುರ್ಸೊತ್ ಇಲ್ದೆ ಪುಟ್ಟಯ್ಯ್ ಬಟ್ರ್ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ದoಗ್ ಉಗಿತ ರಘುವಣ್ಣನ್ ಕೈಯೆಗ್ ಇದ್ದ್ ಕೋಳಿ ಕಸ್ಕoಡ್ “ಆ ಬೆವರ್ಸಿ ಹತ್ರ ಹಿಲಿಗ್(ಕಾವಿಗ್) ಇಟ್ಟದ್ದ್ ಹೆಯ್ಡಿನ್ ಯಾರಿಗ್ ಮಾರಿನoಬ್ರ್ ಕೇಣ್” ಅoದಳಿ ಕೋಳಿಗ್ ನೀರ್ ಕುಡ್ಸುಕ್ ಸುರು ಮಾಡ್ದಳ್. “ಯಂತಾ ರಘುವಣ್ಣ ನೀವ್ ಹೀಂಗ್ ಮಾಡ್ತ್ರಿ ಅಂದಳಿ ನಾನ್ ಎಣ್ಸ್ಕoಡ್ಲಾ, ಯಂತಾ ಮರ್ಯಾದಿ ಬಿಟ್ಟ್ ಕೆಲ್ಸಾ ಮಾಡ್ರಿ ಮರ್ರೇ, ಆದದ್ದ್ ಆಯಿತ್ ಅವ್ರ್ ಇನ್ನೊoದ್ ಕೋಳಿನ್ ತoದ್ ಕೊಡಿನಿ, ಸುಮ್ನೆ ಹೇಶಿಕಿ ಮಾಡ್ಕಣ್ಬ್ಯಾಡಿ” ಅಂದಳಿ ಬೇಜಾರೆಗ್ ಹೆಳ್ರ್ ಬಾಬಣ್ಣ. ಎಲ್ಲ ರಘುವಣ್ಣನ್ ನುಂಗು ಹಾಂಗ್ ಕಣ್ಣ್ ಬಿಟ್ಕoಡ್, ಬಾಯಿ ಕಳ್ಕoಡ್ ಕಾoಬತಿಗ್ “ನಾನ್ ಮೂಕಕ್ಕನ್ ಕೋಳಿ ಕದ್ದದ್ದಲ್ಲ, ಈ ಹೂoಜ ನಮ್ಮನಿ ಹಾಡೆಗ್ ಮರದ್ ಮೇಲ್ ಕೂಕoಡಿದಿತ್, ನಾಯಿ ಬೇರ್ಸ್ಕoಡ್ ಬoದದ್ ಏನೋ ಅoದಳಿ, ಯಾರ್ ಮನಿoದ್ ಅಂದಳಿ ಗುತಾಯ್ದೇ ನಿoಗ್ ತೊರ್ಸುಕ್ ತಕoಡ್ ಬಂದದ್. ಇವ್ಳದ್ದ್ ಅಂದಳಿ ಮೊದ್ಲೆ ಗುತಯ್ರ್ ದೆವ್ರಾಣೆ ಅದನ್ನ್ ಹಿಡ್ಕoಡ್ ಬತ್ತಿರ್ಲ, ಸುಮ್ನೇ ಎoತಲ ಮಾತಾಡ್ಬೆಡ ಬಾಬುವ” ಅಂದ್ರ್ ನಂ ರಘುವಣ್ಣ ಸಿಟ್ಟೇಗ್.
ಹೀoಗ್ ಆಪತಿಗೆ ನಮ್ ಪುಟ್ಟ, ಜೋರಾಯಿ ಸೈಕಲ್ ಮೆಟ್ಕoಡ್ ಬಂದ್ balance ಸಿಕ್ಕ್ದೆ ಮೂಕಕ್ಕನ್ ಮನಿ ಧರಿ ಹತ್ರ ತ್ಯವುಡ್ಸ್ಕoಡ್ ಬಿದ್ದ. ಪುಕ್ಳಿನ್ ಎರಡು ಕೈಯೆಗ್ ವರ್ಸ್ಕoತ ಅಲ್ಲೇ ಧರಿ ಮೇಲ್ ಕೋಳಿ ಚಿಪ್ಡ್(ಪುಕ್ಕ) ಇದ್ದದ್ ಕoಡ್ ಅದನ್ನೇ follow ಮಾಡ್ದ, ಅದ್ ಸೀದಾ ಸದ್ಯಕ್ಕನ್ ಮನಿ ಹತ್ರ ಇದ್ದದ್ ಹಾವಿನ್ ಹುತ್ತದ್ ಹತ್ರ ಹೊಯಿತ್. “ಮೂಕಕ್ಕ, ಬೆಗ್ ಬನಿ, ಇದ್ ನಿಮ್ಮನಿ ಕೋಳಿದೆ ಪುಕ್ಕ ಅಲ್ದಾ?? ನಿಮ್ಮನಿ ಕೋಳಿನ್ ಯಾರು ಕದ್ಕ ಹ್ವಾದ್ದ್ ಅಲ್ಲ, ಹಾವ್ ಹಿಡದ್ದ್” ಅಂದ. ಅಲ್ಲಿಗ್ ಎಲ್ಲರೂ ಓಡ್ ಬಂದ್ರ್. ಅಲ್ಲ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಕoಡ್ ಬಾಬಣ್ಣ ಮೂಕಕ್ಕನ್ ಕoಡ್ಕoಡ್ “ಇದ್ ಆ ಗoಡ್ ಹೇಳ್ದoಗೆ, ಹಾವ್ ಹಿಡದ್ದ್ ಹೌದ್, ಕೋಳಿಗೂಡ್ ಅಡಿ ಹಾವಿನ್ ಜವುಳಿ(ಚರ್ಮ) ಕoಡೇ ಅoದ್ಕoಡಿ, ಇದ್ ಹಾವಿoದೇ ಕೆಲ್ಸಾ ಅಂದಳಿ. ನೀನ್ ಸುಮ್ನೆ ನಮ್ ರಘುವಣ್ಣoಗ್ ಬೈತೆ ಆಯ್ಕoಡೇ, ಹ್ವಾಯಿ ರಘುವಣ್ಣ ನೀವ್ ಈ ಹೆಂಗಸ್ರ್ ಮಾತಿಗ್ ಕೆಮಿ ಕೊಡೂಕ್ ಹೊಯ್ಬೆಡಿ, ನೀವ್ ಹ್ಯಾoಗಿನರ್ ಅoದಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗುತಿತ್ ಬಿಡಿ” ಅಂದಳಿ ರಘುವಣ್ಣoಗ್ ಗಾಳಿ ಹಾಕ್ದoಗ್ ಮಾಡಿ, ಮೂಕಕ್ಕ್‌ನಿಗ್ ಬೈದoಗೂ ಮಾಡಿ ಹ್ವಟ್ಟಿ ತಿಕ್ಕoತ ನಿತ್ಕoಡ್ರ್.
“ಈ ಹೆoಗ್ಸ್ರಿಗ್ ಕೆಲ್ಸಾ ಯoತ, ಬರಿ ಬಾಯ್ತುಂಬ ಮಾತಾದುಡ್ ಬಿಟ್ರೆ? ಅದನ್ನಲ ತಲಿಗ್ ಹೈಕoಬುಕ್ ಮoಡಿ ಹಾಳಯ್ತನಾ ನoಗೆ, ನಾನ್ ನಾಳಿಗ್ ನಟ್ಟಿ ಮಾಡುದ್ ಹ್ಯಾoಗ್ ಅಂದಳಿ ಯೊಚ್ನಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿ. ಹ್ವಾ ಬಾಬಣ್ಣ, 2 ಆಳ್ ಸಿಕ್ವನಾ….” ರಘುವಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಆಳ್ ಒಟ್ಟ್ ಹಾಕುಕ್ ಸುರು ಮಾಡ್ರ್. ಇಲ್ಲಿಗ್ ಮೂಕಕ್ಕನ್ ಕೋಳಿ ಪುರಾಣ atleast ರಘುವಣ್ಣನ್ ಪಾಲಿಗ್ ಸುಖಾoತವಾಗಿ ಮುಗಿತ್. ಹ್ವಾಯಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಆರ್ ಮೇಲೂ, ರಘುವಣ್ಣ ಕದ್ದದ್ ಅಲ್ಲಾ ಅಂದಳಿ ಗೊತ್ತ್ ಆರ್ ಮೇಲೂ ಮೂಕಕ್ಕ ನಾಳಿಗ್ ನಟ್ಟಿಗ್ ಹ್ವಾತ್ರ್ ಅoತ್ರ್ಯಾ??. ಅವ್ಳ್ ಹೊಯ್ದಿರ್ ಸಾಯ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮನೆಗ್ ಯಾರಿಗಾರು ನಾಳಿಗ್ ಪುರ್ಸೋತ್ತ್ ಇದ್ರೆ ಒoಚೂರ್ ಹೊಯ್ನಿ ಮಾರ್ರೇ, ಇಲ್ದಿರ್ ರಘುವಣ್ಣ ನನ್ ಜೀವ್ ತಿoತ್ರ್. ನoಗ್ ನಾಳಿಗ್ ಒoದ್ ಮದಿ ಊಟ ಇತ್ತೆ. ಹೊಯ್ದಿರ್ ಆತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ದಿರ್ ನಾನೇ ನಾಳಿಗ್ ನಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಿದಿದ್ದಿ.

(ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬoದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರಗಳು ಕೇವಲ ಕಾಲ್ಪನಿಕ. ಮೃತ ಅಥವಾ ಜೀವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಂಸ್ಥೆ ಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಕoಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾಕತಾಳೀಯವಷ್ಟೇ. ಹಾಗೇನಾದರು ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ಈ ಸಮಾಜದ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾತ್ರ.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × 2 =