ಚೈತ್ರಾ ರಾಜೇಶ್ ಅವರ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕನ್ನಡ ಕವನ – ಕಾಲ ಬದ್ಲಾಯ್ತ್ ಮಂಡಿ ಹಾಳಾಯ್ತ್

Call us

Call us

Call us

Call us

Call us

ಆಗಳಿನ್ ಕಾಲ
ವಂಡಾರ್ ಕಂಬ್ಳ
ಖುಷಿಗಿಲ್ಲ ಬರ್ಗಾಲ

Call us

Click Here

Click here

Click Here

Call us

Visit Now

Click here

ಈಗಳಿನ್ ಕಾಲ
ಪುರೆಸುದಿಲ್ಲ ಸಂಬ್ಳ
ಇಲ್ ಇಲ್ಲ ಉಳ್ ಗಾಲ

ಕೊಚ್ಚಕ್ಕಿ ಕೂಳ್
ಸೌತಿ ಕಾಯ್ ಹೋಳ್
ಇಷ್ಟಿದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ

ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗೋಳ್
ಪಿಜ್ಜಾ-ಬರ್ಗರ್ ಹಾಳ್ ಮೂಳ್
ಬೇಕಿತ್ತಾ ಈ ಬಾಳ್

ಮಣ್ಣಂಗೆ ಆಡ್ಕಂಡ್
ತಣ್ಣೀರ್ ಮಿಂದ್ಕಂಡ್
ತೋಡ್ ತೋಡಂಗ್ ಹಾರ್ ತಿತ್ತಲ್ದೆ

Call us

ಮೊಬೈಲ್ ಮನಿಯಾಯ್ತೀಗ
ಮನ್ಸ್ ಹಾಳಾಯ್ತೀಗ
ಜೀವ್ ಕ್ಕಿಂತ ದುಡ್ಡಿಗ್ ಹಾರ್ವರ್ ಸಾಲ್ ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ತ್ ಅಲ್ದೆ !

ಆಗಳಿಕ್
ಮನಿ ಚಣ್ ಕಾಯಿದಿತ್
ಮನ್ಸ್ ದಡ್ ದಾಯಿದಿತ್
ಮನಿ ತುಂಬಾ ಮನ್ಸ್ರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರ್

ಈ ಕಾಲ್ ದಂಗೆ
ಮನಿ ಬಂಗ್ಲಿ ಆಯ್ತ್
ಮನ್ ಸ್ರ್ ಭೂತ ಆರ್
ಮನ್ಸ್ ಮರ್ಕ್ತಾ ಕೂಕಂಬಂಗಾಯ್ತ್

ಭೂಮ್ಯಂಗೆ ಹುಟ್ ದಾಗಳಿಕ್ ಜಾತ್ಕ
ಮಧ್ಯದೆಗ್ ಒಂದಿಷ್ಟ್ ನಾಟ್ಕ
ಸತ್ತಲ್ ನೆಂಟ್ರಿಗ್ ಸೂತ್ಕ

ಇದ್ ಬರೀ ಸಾಲ್ ಅಲ್ಲಾ
ಬದ್ಕಿನ್ ಪಾಲ್ ಕಾಣಿ
ಕಲ್ತದ್ದನ್ ಕನ್ಸಂಗೂ ಹಂಬ್ಲ್ ಬಿಡ್ಬೇಡಿ

ಊರ್ಮನಿ ನೆರ್ಮನಿ ಎಗಳಿಕೂ ಬೇಕ್ ಮರ್ರೆ
ಭಾಷಿ ಬದ್ಕೆರಡು ಒಂದೇ ಪಾವ್ಲಿ ಕಂಡೆಂಗೆ
ಇದ್ದಷ್ಟ್ ದಿನ ನಾವ್ ಹುಟ್ದೂರಿದ್ ಋಣ ತೀರ್ಸ್ವಾ
ಮತ್ ಮತ್ತೊಂದ್ ಜನ್ಮ ಇದ್ರೆ ಈ ಊರೆಗ್ ಹುಟ್ವಾ.

ಚೈತ್ರ ರಾಜೇಶ್ ಕೋಟ | ಕುಂದಾಪ್ರ ಡಾಟ್ ಕಾಂ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 + 20 =